Adres redakcji


EDUKACJA W DYSKURSIE

Informacja o czasopiśmie:
„Edukacja w Dyskursie” Edukacja w Dyskursie

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku ISSN 2299-2413
Cykliczność wydania: rocznik

Pierwotną wersję artykułów publikowanych w „Edukacji w Dyskursie” stanowi edycja drukowana.

 

„Edukacja w Dyskursie” - inicjatywa wydawnicza pracowników Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej - to czasopismo, które z założenia stanowić ma forum debaty nad związkami pedagogiki jako nauki z praktyką edukacyjną, widzianych przez pryzmat doświadczanych i „dziejących” się przełomów społecznych, kulturowych, ekonomicznych i politycznych, mających istotne implikacje dla pedagogiki i systemu edukacji.

Czasopismo ma charakter otwarty. Zapraszamy do dyskusji nad ważnymi dla teorii i praktyki problemami funkcjonowania współczesnej szkoły, placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjalnych i resocjalizacyjnych, a także istotnych zagadnień zawodowego funkcjonowania nauczycieli/pedagogów, w kontekście zmieniających się potrzeb i oczekiwań społecznych. Oferta ta, z racji zakresu i istoty podejmowanych problemów, ma charakter interdyscyplinarny, oczekujemy więc zainteresowania nie tylko ze strony pedagogów, ale również psychologów, socjologów, kulturoznawców, czy politologów.

Równie ważne dla tego dyskursu są prezentacje analiz teoretycznych i wyników badań naukowych, jak i doświadczeń oraz propozycji konstruktywnego rozwiązywania trudnych problemów edukacyjnych, które są rezultatem praktycznych doświadczeń nauczycieli – opiekunów - wychowawców. Do tego dyskursu zapraszamy więc nauczycieli akademickich, studentów, nauczycieli/pedagogów praktyków. Treści zamieszczanych w czasopiśmie tekstów (studiów, rozpraw, komunikatów z badań, sprawozdań i recenzji) dotyczyć będą głównie tematyki w następujących obszarach:

- aksjologicznych i teleologicznych kontekstów edukacji;

- jakości kształcenia na różnych poziomach edukacji;

- konsekwencji restrykcyjności społecznej;

- (re)definicji roli zawodowej współczesnych nauczycieli/pedagogów;

- dylematów etycznych w pracy pedagogicznej;

- konstytuowania się tożsamości zawodowej współczesnych nauczycieli/pedagogów;

- (nie)wydolności wychowawczej placówek opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia socjalnego i placówek resocjalizacyjnych;

- implikacji edukacyjnych związanych z przemianami społecznymi, kulturowymi, polityczno-ekonomicznymi współczesnego świata.

Termin składania tekstów upływa z końcem marca każdego roku.