Adres redakcji


EDUKACJA W DYSKURSIE

Wymagania dla autorów

Edukacja w Dyskursie

INFORMACJA DLA AUTORÓW
SKŁADAJĄCYCH PRACE W WYDAWNICTWIE NAUKOWYM AP W SŁUPSKU
 

Informacje dla autorów

Prosimy Autorów, zamierzających opublikować swój tekst w „Edukacji w Dyskursie”, o przestrzegania następujących zasad:

 1. Redakcja przyjmuje wyłącznie oryginalne teksty, dotychczas nie publikowane i nie   przeznaczone do publikacji w innych wydawnictwach.
 2. Prace powinny być dostarczone na nośniku elektronicznym wolnym od wirusów (edytor tekstu Word 97 for Windows), z kontrastowym, jednostronnym wydrukiem laserowym lub atramentowym, w formacie A4, w jednym egzemplarzu. Tekst zapisany na płycie CD nie może się różnić od treści dostarczonego wydruku. W całej pracy obowiązuje standardowa wielkość czcionki  typu Times New Roman -12  pkt;  przypisy, bibliografia  – 10 pkt; w opisach rysunków i tabel – 9 pkt.
  Przy komputerowej edycji tekstu powinny być przestrzegane następujące reguły:
 • lewy i prawy margines 2,5 cm;
 • ciągła numeracja stron;
 • można używać pogrubionych liter i kursywy; prosimy nie stosować podkreśleń;
 • maksymalna objętość całego tekstu (łącznie z bibliografią i streszczeniem) nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego, to jest 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami) lub ok. 22 znormalizowanych stron (30 wierszy na stronę, około 60 miejsc znakowych w wierszu);
 • teksty można składać w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej lub wysłać drogą elektroniczną jako załącznik na adres: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl
 • materiał ilustracyjny całostronicowy (tabele, rysunki, schematy i wykresy) powinien być opracowany i wpisany w formie osobnych plików graficznych; na marginesie pracy należy zaznaczyć przewidywane miejsce ilustracji; mniejsze tabele, rysunki, schematy i wykresy mogą być zamieszczone w tekście; tabele i rysunki nie mogą mieć formatu większego niż A3, zalecany maksymalny format rysunków i tabel: 12,5 cm x 19 cm; materiał ten nie może być wykonany odręcznie, nie są też dopuszczane kse­rokopie i materiały z Internetu.
 • materiał ilustracyjny musi być opatrzony tytułem (numer i tytuł nad tabelą, a pod rysunkiem i wykresem); pod każdym elementem graficznym obowiązuje wpisanie źródła, z którego został on zaczerpnięty, lub informacji, że stanowi opracowanie własne autora bądź opracowanie na podstawie prac innych autorów; wykorzystanie zapożyczonego materiału ilustracyjnego wymaga dołączenia pisemnej zgody podmiotów posiadających prawa autorskie.
 • na końcu tekstu należy zamieścić bibliografię uporządkowaną alfabetycznie; w każdej pozycji należy podać:
  – nazwisko i pierwsze litery imion autora,
  – tytuł pracy (kursywą) i – jeżeli występuje – podtytuł, oddzielony od tytułu kropką,
  – adres wydawniczy (miejsce i rok wydania), np:

Jaeger W., Paideia. Formowanie człowieka greckiego, tłum. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2000.

Reut M., Narracja, tożsamość, etyczność, [w:] Dehnel P., Gutowski P. (red.), Filozofia a pedagogika. Studia i szkice, Wrocław 2005, s. 66-79.

Ustawa z 26.01.1982, Karta Nauczyciela; tekst ujednolicony: „Dziennik Ustaw” 2006 nr 97, poz. 674 z poprawkami.

Opis bibliograficzny strony WWW powinien zawierać nazwisko autora i tytuł pracy, tryb dostępu, protokół dostępu (miejsce, ścieżka, nazwa), a także datę dostępu, np.:

Teresa Hejnicka-Bezwińska, Teraźniejszość w dialogu z edukacyjną przeszłością (po roku 1989), dostępny na: http://www.pedagog.uw.edu.pl/THE/Hejnicka.pdf (otwarty 25 stycznia 2007).

W bibliografii należy podać nazwiska tłumaczy cytowanych prac obcojęzycznych.

 • w przypadku powoływania się na artykuły w czasopismach należy podać:
  – nazwisko i pierwsze litery imion autora,
  – tytuł artykułu (kursywą),

- tytuł czasopisma (w cudzysłowie),
– rok wydania, nr tomu lub zeszytu, np.:

Gołębniak B. D., Ku pedeutologii refleksyjnej – od „agresywnej pewności” do „łagodnej perswazji”, „Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja” 2001, nr 1, s. 203 – 222.

 • w przypadku utworów napisanych przez więcej niż trzech autorów pierwszym elementem opisu powinien być tytuł, a nazwiska redaktora pracy lub autorów  należy podawać po tytule;
 • tytuły dzieł obcojęzycznych i miejsca wydania podaje się w języku oryginału, a elementy opisu zapisane alfabetami niełacińskimi należy podawać według obowiązujących zasad transliteracji (nie może to być transkrypcja);
 • wszystkie przypisy należy umieszczać u dołu strony, do której się odnoszą; obowiązuje ten sam sposób zapisu jak w przypadku bibliografii, z tą różnicą, że najpierw należy podać inicjały imion, a następnie nazwiska autorów, np.:

Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, tłum. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2000, s. 12.

Tamże, s. 15.

 • cytaty powinny być opatrzone informacją bibliograficzną; w tekście głównym po cytacie należy podawać przypis u dołu strony;
 • należy podawać pełne imiona osób wymienionych w tekście po raz pierwszy;
 • do artykułów należy dołączyć: tytuł w języku angielskim, streszczenie w języku angielskim (maksymalnie20 wierszy łącznie z tytułem artykułu) oraz słowa klucze w języku polskim i angielskim; do tekstów napisanych w języku obcym dołączamy streszczenie w języku polskim; na osobnej stronie prosimy dołączyć krótką informację o autorze/autorach oraz pełny adres do korespondencji i adres poczty elektronicznej autora;
 • za treść i poprawność streszczenia bierze odpowiedzialność Autor;

nadesłane teksty, zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi, są opiniowane anonimowo (double blind review) przez dwóch recenzentów;

 • tekst przesłany do Redakcji jest traktowany jako utwór oryginalny, do którego Autor dysponuje pełnią praw;
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek i skrótów;
 • Redakcja nie zwraca tekstów, które nie ukazały się w czasopiśmie.

 

Prace przygotowane niezgodnie z powyższymi wymaganiami nie będą przez Redakcję przyjmowane.