Adres redakcji


EDUKACJA W DYSKURSIE

Procedura recenzowania

  1. Wstępnej kwalifikacji wszystkich tekstów zgłoszonych do publikacji dokonuje Komitet    Redakcyjny „Edukacji w Dyskursie”.
  2. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
  3. Recenzja ma charakter "double-blind review process", tzn. autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
  4. W pozostałych przypadkach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej, bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
  5. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
  6. Recenzja ma formę pisemną i zakończona jest wnioskiem o dopuszczeniu tekstu do druku lub o jego odrzuceniu.
  7. Po zakończonej procedurze recenzowania, autor tekstu zostaje poinformowany o jej wynikach oraz otrzymuje dwie recenzje do wglądu, ale bez ujawniania nazwisk recenzentów. Nazwiska recenzentów współpracujących z redakcją podawane są raz w roku do publicznej wiadomości.
  8. W przypadku decyzji o publikacji tekstu, dochodzi do konsultacji autora z Redakcją, co do wprowadzenia ewentualnych zmian i poprawek w tekście.
  9. Ostatecznej kwalifikacji tekstów do druku dokonuje Redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora.